Voldtektsåret 2014 - hva skjedde?

Med jevne mellomrom herjer voldtektsdebatten i norske medier. Sist i NRKs artikkelserie "Her svikter Norge", der voldtekt var ett av tre teamer. Opprørte ildsjeler og fagfolk diskuterer de samme tiltakene med politikerne igjen og igjen. Hvorfor skjer det da så lite i arbeidet mot voldtekt - og skjer det det noe i det hele tatt?

I dag har jeg, på vegne av DIXI, vært på TV2 Nyhetskanalen for å snakke om nettopp dette; en oppsummering av arbeidet mot voldtekt i 2014. Med utgangspunkt i STOPP VOLDTEKTs 12 krav og Regjerningens Handlingsplan mot Voldtekt (2012-2014) har jeg laget en oppsummering av hovedtiltakene som har vært etterlyst og planlagt fulgt opp. Av de 16 tiltakene jeg har plukket ut, er 6 gjennomført, mens 5 er delvis gjennomført og 5 er ikke gjennomført. I november publiserte Regjeringen en statusrapport om handlingsplanen. Den finner du HER

Voldtekt har i mange år vært et stort tabu i samfunnet. Før snakket man aldri om voldtekt. Nå snakker vi om det når det skjer, men vi må begynne å snakke om det før det skjer.

Som dere ser, blir ingen av oss arbeidsledige i 2015 heller.

GODT NYTT, HANDLINGSRIKT ÅR!

*

EN AKTIVISTS STATUSRAPPORT OM TILTAK MOT VOLDTEKT 2014

*

FORSKNING

I 2014 fikk Norge sin første nasjonale omfangsundersøkelse om vold og voldtekt. Den ble gjennomført av NKVTS og viste at 9.4 % av alle kvinner og 1.1 % av alle menn i Norge har opplevd voldtekt. I tillegg er det satt i gang omfattende forskningsprosjekter ved NKVTS og NOVA som gjennom de neste årene vil gi oss mer og viktig kunnskap om vold i nære relasjoner og voldtekt. Det ligger også i kortene at omfangsundersøkelsen skal gjentas for å følge utviklingen. Per i dag har vi liten grunn til å tro at omfanget av seksuelle overgrep og voldtekt er på vei ned, men med økt innsats og iverksetting av flere tiltak, håper vi å se en nedgang. GJENNOMFØRT

UNDERVISNING OG FOREBYGGENDE ARBEID

Undervisning i skolen: Tema vold og grensesetting kom inn i de reviderte kompetansemålene for 2., 7. og 10. trinn, samt på Vg1 og Vg2. Dette er et steg i riktig retning, selv om det fremdeles er langt mellom papir og praksis. Lærerstudenter får fremdeles ikke undervisning om hvordan gjennomføre undervisningen, og kompetansemålene står i fare for å drukte i andre mål. Sex & Politikk har utviklet et gratis undervisningsmateriell om tematikken. Opplegget er godt, men det er opp til hver enkelt skole og lærer om de ønsker å ta i bruk dette. DELVIS GJENNOMFØRT

Undervisning i relevante profesjonsutdanninger: Det har lenge vært etterspurt opplæring blant annet i helse- og sosialfaglige utdanninger og i lærerutdanningen. Dette med sikte på at profesjonsutøvere på en god måte kan møte utsatte, pårørende og overgripere, samt å bidra i det forebyggende arbeidet. Per i dag gis det noe undervisning om vold og seksuelle overgrep, i hovedsak omhandler dette barn som utsatte, i de helse- og sosialfaglige utdanningene. På Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Buskerud og Vestfold finnes det i dag egne fag om vold i nære relasjoner. Sistnevnte igangsetter i 2015 et arbeid med å utvikle et eget emne om seksualisert vold i et livsløpsperspektiv. IKKE GJENNOMFØRT

Skolehelsetjenesten: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra i det forebyggende arbeidet mot voldtekt. Samtidig som Regjeringen økte bevilgningen til skolehelsetjenesten i kommunen med 200 millioner kroner, pågår det et arbeid med revidering av forskrift om helsefremmende og forebyggende arbeid i tjenesten. Veilederen til forskriften skal også revideres, og da skal det vurderes hvordan arbeidet knyttet til å forebygge voldtekt skal ivaretas. Den økte bevilgningen på 200 millioner kroner er ikke øremerket. Flere har uttrykt bekymring for at dette vil føre til at pengene drukner i andre poster i kommunens budsjett. Helsedirektoratets minstekrav til et skolehelsetjenestetilbud bør gjennomføres (én helsesøster i full stilling per 550. ungdomsskoleelev og per 800. videregåendeelev) IKKE GJENNOMFØRT

Veildeningsmateriell: Bufdir har igangsatt arbeidet med å utvikle veiledningsmateriell for foreldre om seksualitet, respekt og vold. Utkastet er nå på høring hos relevante instanser og det skal utarbeides en distribusjonsplan. DELVIS GJENNOMFØRT

Informasjon på Ung.no: Ung.no gir informasjon til ungdom om blant annet temaer som vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, voldtekt, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I 2013 ble informasjonen utvidet og det er utviklet ny informasjon om kropp og seksualitet, respekt for andres grenser og voldtekt. GJENNOMFØRT

Introduksjonskurs for innvandrere: I 2013 utviklet VOX et undervisningsopplegg om forebygging av voldtekt og seksualisert vold. I følge statusrapport fra Regjeringen har VOX fått i oppgave av BLD å rapportere om hvordan temaene inngår i etterutdanningen av lærere tilknyttet opplæring i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Presentasjoene ligger tilgjengelig på www.vox.no og www.samfunnskunnskap.no. Det er ukjent hvordan undervisningsopplegget fungerer i praksis, ettersom regjeringens statusrapport ikke sier noe om gjennomføring det siste året. GJENNOMFØRT

Holdningskampanje: Sammen med Jusisdepartementet lanserte Kripos Norges første nasjonale holdningskampanje mot voldtekt; Kjernekar. Kampanjen ble godt mottatt av både fagmiljø og folk flest. Gjennom året har kampanjen vært synlig i sosiale medier, på utester, blant russen og på boards i byrommet, men kampanjen er nå avsluttet og er ikke planlagt videreført pga manglende midler. Facebook-siden er fremdeles aktiv. GJENNOMFØRT

OPPFØLGING I HJELPE- OG RETTSAPPARAT

Overgrepsmottakene: I Stortingsmelding nr. 15 om vold i nære relasjoner, som ble vedtatt i 2013, ble det foreslått å flytte ansvaret for overgrepsmottakene fra primær- til spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at mindre mottak vil flyttes fra kommunal legevakt til sykehus, og at tilbudet til relasjonsvoldsutsatte faller bort. Overgrepsmottaket vil da kun være et tilbud til seksualvoldsutsatte. Flere personer i fagmiljøet har uttrykt bekymring for at dette vil føre til en fragmentering av tilbudet og kompetansemiljøet. En rapport fra Nordlandsforskning viste store variasjoner i tilbudet ved mottakene. Det etterlyses bedre finansieringsordninger og styrking av tilbudet ved mottakene. IKKE GJENNOMFØRT

Psykologtjenesten i kommunen: I flere år har psykologtjenesten i kommunen vært tema for debatt, og siden 2009 har Regjeringen arbeidet for å styrke tjenesten, men endringene er fremdeles ikke merkbare. Det er minst 3 måneders ventetid hos DPS og psykologene med driftsavtale har også flere måneders ventetid. I Oslo er minstetiden akkurat nå 5 måneder, mens i Trondheim er den på 6 måneder. Det skal mye til for å få akuttbehandling. Dette var svaret fra Selvmordsteamet i én kommune da en kvinne ringte for å få hjelp til sin mann: "Dessverre har vi ikke kapasitet til å ta andre enn de som faktisk har gjennomført et selvmordsforsøk. Du får dessverre vente med å ringe tilbake til han faktisk har forsøkt å ta livet sitt. Ja, hvis han overlever, da." Personer i krise (som mange ofte er etter en voldtekt) må ha tilgang til rask og god oppfølging for å begrense langsiktige skadevirkninger etter voldtekten. IKKE GJENNOMFØRT

Advokatbistand: I 2013 kostet bistandsadvokatordningen 131 millioner kroner, og regningen øker i takt med at flere får vite om ordningen og velger å anmelde. I mars skrev advokat Siv Hallgren en kronikk i Aftenposten etter at flere mente kostnaden var for stor. Hun er ikke alene om å mene at prisen er verdt å betale for å sikre voldsutsatte kvinner og menn den rettssikkerheten de har krav på. Flere bistandsadvokater jeg har snakket med forteller at de har fått signal om å stramme inn timeantallet per klient for å redusere kostnadene. Det er bred enighet om at advokaten ikke bør være med klienten i møter som ikke omfatter juridiske spørsmål, men det er heller ingenting som tyder på at dette er en vane. Slik ordningen er nå, får bistandsadvokatene innvilget 10 timer om gangen per sak, for så å kunne søke om ytterligere dekning. Når et vanlig politiavhør tar opptil 4-5 timer, sier det seg selv at tiden flyr. GJENNOMFØRT

Etterforskning: 80% av alle voldtektsanmeldelser blir henlagt og etterforskningstiden er lang. Fortsatt opplever mange utsatte å måtte vente opptil ett år før saken er ferdig behandlet hos politi og påtalemyndighet. I handlingsplanen mot voldtekt er det listet opp en rekke tiltak for å bedre etterforskningen av voldtektssaker. Det er utviklet nytt informasjonsmateriell til politiet og til utsatte som vurderer å anmelde, men fremdeles gjenstår det mye: Voldtektsgruppa på Kripos skal evalueres av Politidirektoratet og foreslåtte endringer i straffeloven er til behandling. Samtidig har politiet etterlyst mer ressurser og bedre rutiner for behandling av voldtektssaker. Kripos har ansvar for evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep. Rapport fra Kripos skal være ferdig 1. februar 2015. DELVIS GJENNOMFØRT

Domstol: Fra 2004 til 2013 ble det anmeldt 9.607 voldtekter i Norge, men kun 1.492 av sakene endte med tiltale. Det skal mye til før en voldtektssak havner i retten, men tall, bl.a. fra omfangsundersøkelsen, viser at dersom en sak havner i retten, er det stor sannsynlighet for at den ender med domfellelse i tingretten. Flere av sakene ankes deretter til lagmannsretten, der den i noen tilfeller ender med frifinnelse eller lavere straffeutmåling. Stopp Voldtekt etterlyste i 2011 obligatorisk opplæring for dommere og jurymedlemmer som bevisstgjør hvordan vanlige fordommer og holdninger om kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke domsavsigelsen i voldtektssaker. Dette er IKKE GJENNOMFØRT.

Foreldelsesloven: Foreldelsesfristen for drap og grove seksuelle overgrep er fjernet. GJENNOMFØRT

ANDRE TILTAK

Trygghetsindeks i Oslo: ble vedtatt i Oslo Bystyre i 2013 og arbeidet er igangsatt, men er forsinket fordi Politiet ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre sin del, i følge NRK. Det er ingen andre byer i Norge som har vedtatt å innføre en slik indeks. DELVIS GJENNOMFØRT

Nasjonal nettportal: Jusisdepartementet bevilget 3 millioner til utvikling av en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Arbeidet er igangsatt. DELVIS GJENNOMFØRT

*

(Informasjonen i denne artikkelen er basert på offentliggjort informasjon. Det tas forbehold om at status på enkelte tiltak kan være forandret.)

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Lisa Arntzen

Lisa Arntzen

25, Oslo

Evig ung aktivist fra Oslo. Utdannet sosionom som jobber for å bekjempe vold og overgrep. Mener at alle kan være med og gjøre en forskjell, og at vi må spille hverandre gode. Derfor har jeg opprettet denne bloggen. Twitter: @LisaArntzen Instagram: lisaarntzen1 Mail: lisa.arntzen@gmail.com

Kategorier

Arkiv

hits